Kształcenie kadr

Inf. dodatkowe : Portal - Nauka polska  (zob.)

DYSERTACJE DOKTORSKIE POD KIERUNKIEM

(Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)


2000
1. Mielczarek Andrzej, Polska pomoc społeczna – doświadczenia historyczne i wyzwania współczesne, (UW), ss. 372.

2001
2. Giziński Stanisław, Dzieje pożarnictwa na Pomorzu w latach 1920-1939, (UMK), ss. 292.

2002
3. Wojtkowski Marek, Kujawy Wschodnie w dobie walk narodowo-wyzwoleńczych w latach 1793-1918, (UMK), ss. 424.

2004
4. Moraczewska Barbara, Odbudowa i rozwój szkolnictwa we Włocławku w latach 1945-1975, (AB), ss. 450.

2005
5. Grzesiak Krystyna, Relacje państwo Kościół katolicki na terenie diecezji włocławskiej w latach 1945-1989, (AB), ss. 650.

2010
6. Szubska-Bieroń Elżbieta, Płock w latach 1939-1945 na łamach prasy niemieckojęzycznej, (UKW), ss. 780.

2013
7. Chaburski Leszek, Lubawa w latach 1977-2006, (UWM), ss. 484.
 
8. Klocek Alina, Przemiany społeczno-ekonomiczne płockiego kompleksu rafineryjno-petrochemicznego w latach 1959 – 2000 i jego wpływ na rozwój miasta i regionu, (UKW), ss. 363.

2019
9. Budziński Krzysztof, Jan Rudowski (1891-1945). Działacz społeczno-gospodarczy i polityczny z Ziemi Dobrzyńskiej, (UKW), ss. 662.

2021
10. Żabierek Krzysztof, Arcybiskup Stanisław Gall (1865-1942) - kapłan, żołnierz, polityk, (UKW), ss. 320.
 

RECENZJE I OPINIE PRAC W PRZEWODACH DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH

 • Gałkowski Piotr, Ziemianie i ich własność w ziemi dobrzyńskiej w latach 1919-1947, (UMK), prof. Ryszard Sudziński, ss. 388 (1997).
 • Kunikowski Stanisław, Rola i funkcje towarzystw naukowych w Polsce, (UW), prof. Antoni Rajkiewicz, ss. 371 (1997)
 • Szczechowicz Hanna, Szkolnictwo w powiecie rypińskim w latach 1945-1975, (AB), prof. Włodzimierz Jastrzębski, ss. 337 (2000).
 • Talarowski Bogdan, Dzieje i organizacja wiejskich szkół średnich ogólnokształcących w województwie łódzkim w latach 1945-1995, (AB), ks. prof. Michał M. Grzybowski, ss. 451 (2001).
 • Szczechowicz Hanna, Odbudowa państwa polskiego na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej, Włocławek 2014, ss. 281 (UKW, hab. 2016)

INNE PRACE NAPISANE POD KIERUNKIEM (1996-2016)
Prace magisterskie

1999

1. Ambrożewicz Aneta Magdalena, Szkolnictwo zawodowe we Włocławku w latach 1975-1995, (SWPW), ss. 102.

2. Czekaj Alicja, Przygotowanie dzieci sześcioletnich do nauki w szkole w latach 1976-1996, (SWPW), ss. 102.

3. Fol Ewa, Rola i funkcje Domu Dziecka nr 2 we Włocławku, (SWPW), ss. 113.

4. Gajewska Dorota Maria, Monografia Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Lipnie (1945-1998), (SWPW), ss. 119.

5. Groszewska Iwona, Monografia Przedszkola Publicznego nr 29 we Włocławku, (SWPW), ss. 94.

6. Grzywińska Grażyna Anna, Funkcja środowiska szkoły na przykładzie Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie, (SWPW), ss. 150.

7. Knapczyńska Ludwika, Edukacja ekologiczna w wychowaniu przedszkolnym na przykładzie przedszkoli włocławskich, (SWPW), ss. 90.

8. Kozłowska Barbara, Szanse na wspólne kształcenie młodzieży pełnosprawnej z upośledzoną w opinii uczniów szkoły średniej, (SWPW), ss. 96.

9. Kurant Marzanna, Monografia Państwowego Liceum Pedagogicznego we Włocławku (1917-1966), (SWPW), ss. 120.

10. Marciniak Elżbieta, Wzbogacanie słownictwa dzieci sześcioletnich w zakresie wiedzy o pracy ludzi na podstawie wybranych zawodów, (SWPW), ss. 157.

11. Moraczewska Agnieszka Beata, Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli włocławskich przedszkoli w latach 1975-1998, (SWPW), ss. 85.

12. Nowacka Elżbieta Anna, Organizacja pracy przedszkoli we Włocławku w latach 1991-1998, (SWPW), ss. 185.

13. Rybacka Beata, Literatura dziecięca a wychowanie społeczno-moralne dzieci przedszkolnych¸(SWPW), ss. 124.

14. Skowrońska Anna, Niepowodzenia szkolne młodzieży szkół średnich na podstawie wybranych szkół zawodowych we Włocławku, (SWPW), ss. 107.

15. Smolarek Marlena, Przygotowanie dzieci sześcioletnich do nauki czytania. Analiza badań, (SWPW), ss. 161.

16. Walczak Antonina, Monografia Szkoły Podstawowej nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku (1985-1998), (SWPW), ss. 190.

17. Wenganowska Agnieszka, Monografia Przedszkola Publicznego nr 19 we Włocławku (1974-1999), (SWPW), ss. 127.

2000

18. Adamczewska Helena, Zarys dziejów w parafii Orle (1427-1999) w diecezji włocławskiej, (UMK), ss. 91.

19. Balon Mariusz, Rola polskiej inteligencji w życiu społeczno-kulturalnym Bydgoszczy w latach 1920-1939, (UMK), ss. 181.

20. Barwicka Alicja, Uwarunkowania środowiskowe uczestnictwa nieletnich w podkulturach, (SWPW), ss.

21. Bies Katarzyna, Społeczne przyczyny i skutki bezrobocia w wymiarze lokalnym (na przykładzie rejonu włocławskiego w latach 1994-1999), (SWPW), ss. 117.

22. Biesiadzińska Urszula, Organizacja i funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku, (SWPW), ss. 89.

23. Budzeniusz Aneta Beata, Niepowodzenia szkolne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, (SWPW), ss. 109.

24. Chojnacka Magdalena, Instytucje społeczne wspierające rodziny bezrobotne w rejonie włocławskim w okresie transformacji ustrojowej, (SWPW), ss. 92.

25. Chymkowski Lech Kazimierz, Bezrobocie w powiecie włocławskim. Skutki społeczno-wychowawcze i inne zagrożenia w opinii bezrobotnych, (SWPW), ss. 179.

26. Cieślak Marian, Sytuacja społeczno-polityczna na ziemi dobrzyńskiej w latach 1863-1921, (UMK), ss. 126.

27. Drzewiecka Agnieszka, Dziecko w rodzinie zastępczej w aktualnej rzeczywistości społecznej na przykładzie powiatu włocławskiego (grodzkiego), (SWPW), ss. 131.

28. Gehrke Daniel, Doradztwo zawodowe prowadzone przez Urzędy Pracy w opinii bezrobotnych, na przykładzie powiatu świeckiego, (SWPW), ss. 60.

29. Gołembiewska Katarzyna, Rodzinny Dom Dziecka rekompensata skutków sieroctwa (na przykładzie Domu Rodzinnego państwa Niedziałkowskich we Włocławku), (SWPW), ss. 84.

30. Górska Grażyna, Integracja społeczna dzieci upośledzonych umysłowo w świetle postaw społecznych na przykładzie Radziejowa, (SWPW), ss. 151.

31. Grefkowicz Joanna Małgorzata, Sytuacja szkolna dzieci ze środowisk wiejskich w rodzinach dotkniętych alkoholizmem (na przykładzie gminy Wielgie), (SWPW), ss. 98.

32. Kozłowski Wojciech, Działalność Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej w Grudziądzu w powiecie grudziądzkim, (UMK), ss. 182.

33. Kręciszewska Katarzyna, Funkcjonowanie i kierunki rozwoju domu pomocy społecznej na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Browinie, (SWPW), ss. 125.

34. Kubic Monika, „Ludzie trzeciego wieku” – Ich funkcjonowanie i pozycja w społeczeństwie na przykładzie Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Grudziądzu, (SWPW), ss. 77.

35. Kumosińska Leokadia, Pomoc instytucjonalna a rodzina wobec problemów człowieka starszego na przykładzie byłego woj. Włocławskiego, (SWPW), ss. 112.

36. Lewandowska Lidia, Bezrobocie w byłym województwie włocławskim w latach 1990-1997 w ocenie pozostających bez pracy, (SWPW), ss. 146.

37. Łukaszewska Żaneta, Przestępczość nieletnich i jej zapobieganie w środowisku społecznym na przykładzie Grudziądza, (SWPW), ss. 86.

38. Maciejewska Iwona Ewa, Rola i zadania internatów szkolnych w opinii zatrudnionej kadry pedagogicznej i wychowanków, (SWPW), ss. 75.

39. Majewska Bożena, Kształtowanie osobowości i rozwój dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym, (SWPW), ss. 75.

40. Małecka Monika, Przemoc w placówkach oświatowo-wychowawczych na przykładzie środowiska lokalnego – wsi Kaczki Średnie, (SWPW), ss. 95.

41. Małek Monika, psychospołeczne aspekty czasu wolnego i aktywności kulturalnej ludzi czynnych zawodowo na przykładzie Domu Kultury w Inowrocławiu, (SWPW), ss. 80.

42. Michalska Aldona Anna, Ludzie starsi w środowisku społecznym na przykładzie gminy Zławieś Wielka w latach dziewięćdziesiątych, (SWPW), ss. 90.

43. Osińska Bożena, Orientacje przyszłościowe młodzieży z rodzin bezrobotnych (na przykładzie uczniów z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku), (SWPW), ss. 75.

44. Pietrzak Marek, Wpływ wad wymowy u dzieci w młodszym wieku szkolnym na postawy wobec innych na przykładzie badań przeprowadzonych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku, (SWPW), ss. 83.

45. Pilawa Aleksandra, Rodzina w opiniach dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i ich wychowawców, (SWPW), ss. 120.

46. Polak Artur, Biografia generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego (1892-1967), (UMK), ss. 109.

47. Rogalińska Marzena, Postawy młodzieży i jej stosunek do problemu bezrobocia (na przykładzie uczniów z Technikum Samochodowego i Odzieżowego we Włocławku), (SWPW), ss. 79.

48. Rogalińska-Szuman Maria, Wpływ pracy zawodowej kobiet na występowanie problemów wychowawczych w ich rodzinach na przykładzie pracownic SP ZOZ Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, (SWPW), ss. 64.

49. Rosińska Ewa, Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem na terenie powiatu włocławskiego (ziemskiego), (SWPW), ss. 124.

50. Siedlecki Daniel, Charakterystyka mieszkańców domów pomocy społecznej we Włocławku i sposoby zaspokajania ich potrzeb, (SWPW), ss. 94.

51. Smolińska Ewa, Edukacja zdrowotna jako jedno z zadań pielęgniarek (na przykładzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. J. Tokarczyka w Lipnie), (SWPW), ss. 107.

52. Sztylke Katarzyna, Niepowodzenia dydaktyczno-wychowawcze dzieci 6-letnich na przykładzie Przedszkola Samorządowego w Janowcu Wielkopolskim, (SWPW), ss. 85.

53. Szymańska Maria, Rehabilitacja społeczna mieszkańców domu pomocy społecznej na przykładzie DPS w Parchaniu, (SWPW), ss. 101.

54. Tomaszewska Andżelika, Bezrobocie przyczyną negatywnych zmian w rodzinie na przykładzie rodzin powiatu radziejowskiego, (SWPW), ss. 88.

55. Wadas Marcin, Problem bezrobocia młodzieży i jego charakterystyka na przykładzie powiatu włocławskiego, (SWPW), ss. 105.

56. Walewska Beata, Alkoholizm wśród kobiet i jego społeczne konsekwencje (na przykładzie badań przeprowadzonych we Włocławku), (SWPW), ss. 64.

57. Wasilewski Andrzej, Tendencje edukacyjne młodzieży a realne możliwości kształcenia w powiecie włocławskim, (SWPW), ss. 101.

58. Waszak Dorota, Aspiracje kulturalne młodzieży wiejskiej na przykładzie gminy Bytoń, (SWPW), ss. 84.

59. Witczak Katarzyna Agnieszka, Samoocena dzieci niepełnosprawnych ruchowo w wieku szkolnym, (SWPW), ss. 164.

60. Wojtalewicz Marcin, Bezrobocie jako problem społeczny w małym środowisku miejskim (na przykładzie Ciechocina), (SWPW), ss. 95.

61. Zarębska Izabela, Ruch oporu w powiecie płockim związany z polskim rządem na emigracji w latach 1939-1945, (UMK), ss. 181.

62. Zbieranek Iwona Anna, Ksiądz Piotr Wawrzyniak. Życie i działalność społeczna (1849-1910), (UMK), ss. 107.

2001

63. Głowacka Agnieszka, Parafia pod wezwaniem Św. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie na tle dziejów miasta, (UMK), ss. 89.

2002

64. Lewandowska Katarzyna Beata, Wiedza i poglądy młodzieży włocławskich szkół średnich na temat problemu narkomanii, (WSPW), ss. 127.

65. Majewska Edyta, Monografia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (1995-2002), (SWPW), ss. 168.

66. Sikorska Emilia, Czas wolny i życie kulturalne wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej na przykładzie Domu Dziecka nr 1 we Włocławku, (WSPW), ss. 91.

67. Wojciechowska Agnieszka, Wpływ środowiska rodzinnego na powstanie zaburzeń w zachowaniu dzieci, (WSPW), ss. 90.

2003

68. Sikorska Ewa, Eksterminacja ludności żydowskiej ziemi dobrzyńskiej w latach drugiej wojny światowej 1939 – 1945, (UMK), ss. 159.

2005

69. Chęcińska Bogna Barbara, Dojrzałość logopedyczna dzieci sześcioletnich na podstawie Przedszkola w Izbicy Kujawskiej, (WSHE), ss. 117.

70. Doręda Elżbieta, Wpływ zabaw symulacyjnych na poziom wiadomości i umiejętności uczniów klas początkowych, (WSHE), ss. 119.

71. Dziubich Katarzyna, Wpływ dysfunkcjonalności rodzin na trudności wychowawcze uczniów, (WSHE), ss. 109.

72. Klimczak Anna, Wpływ nadużywania alkoholu przez kobiety na sytuację rodzinną, (WSHE), ss. 104.

73. Kordylak Barbara, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Znaniewie w latach 1959 -2004 monografia placówki, (WSHE), ss. 88.

74. Kulczycka Katarzyna, Miejsce dziecka niepełnosprawnego w rodzinie i szkole, (WSHE), ss. 130.

75. Matacz Rajsa, Wpływ sytuacji rodzinnej na wyniki pracy szkolnej dziecka, (WSHE), ss. 106.

76. Matusiak Ewa, Analiza uwarunkowań pobytu dzieci w pogotowiu opiekuńczym w Brzeziu, (WSHE), ss. 137.

77. Mroczkowska Jolanta Jadwiga, Dojrzałość dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole na podstawie badań w Przedszkolu w Izbicy Kujawskiej, (WSHE), ss. 124.

78. Nowakowska Iwona, Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku szkołą bez barier, (WSHE), ss.158.

79. Pelak – Woźny Emilia, Ubóstwo społeczne i formy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku, (WSHE), ss. 87.

80. Piekarska Beata, Podstawy rodzicielskie a zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym w Ciechocinku, (WSHE), ss. 96.

81. Piotrowicz Emilia, Trudności wychowawcze w rodzinach korzystających z pomocy społecznej gminnego ośrodka w Szczawinie Kościelnym, (WSHE), ss. 85.

82. Popielarz Anna, Niepowodzenia szkolne a sytuacja rodzinna dziecka w zintegrowanym systemie nauczania (na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku), (WSHE), ss. 133.

83. Przybysz Barbara, Edukacja regionalna na zajęciach sztuki w klasach IV – VI, (WSHE), ss. 121.

84. Rzeźnikowska Cecylia Barbara, Skutki stosunków interpersonalnych w rodzinach wielopokoleniowych na terenie działalności GOPS Kijewo Królewskie, (WSHE), ss. 82.

85. Sadecka Gizela Agnieszka, Wpływ alkoholizmu na sytuację rodzinną i szkolną dzieci (na obszarze GOPS w Unisławiu), (WSHE), ss. 100.

86. Sikora Jolanta, Wychowawcze oddziaływanie telewizji na dzieci pięcio- i sześcioletnie w środowisku miejskim, (WSHE), ss. 104.

87. Staszak Ewa, Wychowawczo – dydaktyczna funkcja Przedszkola w Piotrkowie Kujawskim, (WSHE), ss. 94.

88. Stawiszyńska Joanna, Rozwój mowy dziecka sześcioletniego pod wpływem aktywizujących metod nauczania, (WSHE), ss. 100.

89. Stefaniak Jolanta, Wpływ tekstów literackich na kształtowanie sprawności językowej uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Izbicy Kujawskiej, (WSHE), ss. 101.

90. Strzelczak Zenobia, Proces przygotowania dzieci przedszkolnych w Ciechocinku do nauki w klasie „0”, (WSHE), ss. 84.

91. Szadkowski Tomasz, Rola gier i zabaw ruchowych w kształtowaniu relacji interpersonalnych uczniów klas czwartych szkoły podstawowej, (WSHE), ss. 97.

92. Ulewicz Katarzyna, Wpływ mediów informacyjnych na agresywne zachowanie dzieci w wieku przedszkolnym, (WSHE), ss. 119.

93. Wencel Cezary, Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w szkole sanatoryjnej, (WSHE), ss. 88.

94. Więckowska – Paczkowska Magdalena, Wpływ środowiska rodzinnego na osiągnięcia i niepowodzenia szkolne dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, (WSHE), ss. 155.

95. Wiktorska Marlena, Przyczyny niepowodzeń szkolnych w klasach integracyjnych w Sompolnie, (WSHE), ss. 135.

96. Zalewski Dariusz, Przejawy alkoholizmu wśród młodzieży a działalność profilaktyczna miejskiej izby wytrzeźwień we Włocławku, (WSHE), ss. 83.

2006

97. Bielska Anna, Okupacja niemiecka w Bydgoszczy (1939-1945) w świetle wybranych pamiętników, (UKW), ss. 142.

98. Gabryjelski Łukasz, Komunikacja w rodzinach o różnym poziomie wykształcenia, (SWPW), ss. 68.

99. Górzyńska Anna, Agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej jako zjawiska zagrażające wypełnianiu prawidłowej funkcji szkoły, (WSHE), ss. 101.

100. Jankowska Aneta, Młodzież społecznie niedostosowana w centrum kształcenia ustawicznego w Płocku, (WSHE), ss. 96.

101. Jeziorska Grażyna, Idee olimpijskie w świadomości młodych sportowców, (WSHE), ss. 95.

102. Kowalska Magdalena, Odbudowa samorządu powiatowego i jego rola w absorpcji środków pomocowych z Unii Europejskiej na podstawie działalności PCIE w Inowrocławiu, (UKW), ss. 109.

103. Krzeszewska Monika Ewa, Tenis stołowy we Włocławku w latach 1954 – 2004. Historia i teraźniejszość, (WSHE), ss. 133.

104. Kujawska Irena, Sierociniec św. Wacława i Dom Dziecka w Liskowie w latach 1920 – 2004, (WSHE), ss. 129.

105. Lewandowski Janusz, Ideały wychowawcze w polskiej tradycji i współcześnie, (WSHE), ss. 89.

106. Małkowska Marta, Alkoholizm w rodzinie i jego skutki, (WSHE), ss. 123.

107. Olejniczak Katarzyna, Przedsiębiorczość w Polsce w okresie dwóch rzeczywistości (1945-1989, 1990-2005) ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i szans małych i średnich przedsiębiorstw, (UKW), ss. 156.

108. Pankowska Krystyna Elżbieta, Wpływ otoczenia na agresywne zachowanie uczniów w wieku szkoły podstawowej, (WSHE), ss. 107.

109. Stańczak Zbigniew, Monografia Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kłóbce, (WSHE), ss. 104.

110. Zapiec Marcin, Funkcja placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego na przykładzie pogotowia opiekuńczego w Brzeziu, (WSHE), ss. 80.

111. Zasada Anna, Monografia Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim, (WSHE), ss. 112.

112. Zasada Zbigniew, Kształtowanie osobowości młodzieży poprzez uprawianie sztuki walki viet vo dao w Polsce w latach 1980 – 2005, (WSHE), ss. 63.

113. Żołnowska Anita, Funkcjonowanie świetlic środowiskowych na przykładzie dwóch placówek płockich, (WSHE), ss. 73.

2007

114. Beissert Marcin, Problematyka niemieckich grobów wojennych z okresu drugiej wojny światowej w świetle dokumentów archiwalnych, (UKW), ss. 105.

115. Bulińska Małgorzata, Wpływ podstaw rodzicielskich na zachowania agresywne u chłopców w młodszym wieku szkolnym, (WSHE), ss. 134.

116. Bylicka Maria, Adaptacja mieszkańców Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążu, (WSHE), ss. 55.

117. Danielewicz Marzanna, Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój i wychowanie dziecka w wieku 5-60 lat. Na przykładzie badań przeprowadzonych w przedszkolu samorządowym w Topólce, (WSHE), ss. 117.

118. Jarecka Joanna, System oceniania w Polsce i jego wpływ na poziom wiedzy uczniów na podstawie badań w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łubiance, (WSHE), ss. 58.

119. Kosiarski Tomasz, Problem przemocy wobec dziecka w rodzinie a przestępczość nieletnich, (WSHE), ss. 99.

120. Lewandowska Paulina, Dzieje Włocławskiego Towarzystwa Koszykówki w latach 1993 – 2003 na tle sportu włocławskiego, (WSHE), ss. 68.

121. Marciszewski Piotr, Działalność kulturalna i społeczna miejsko-gminnego ośrodka kultury w Piotrkowie Kujawskim na przełomie XX i XXI wieku, (WSHE), ss. 64.

122. Muszyńska Ewelina, Agresja wśród młodzieży gimnazjalnej jako przyczyna trudności w nauczaniu. Na podstawie badań w Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim, (WSHE), ss. 86.

123. Naklicka Ewelina, Aspekt społeczno – historyczny sportów wodnych we Włocławku na przykładzie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego i Włocławskiego Klubu Wodników, (WSHE), ss. 77.

124. Niburska Sylwia, Społeczno – historyczne aspekty kultury fizycznej w Golubiu – Dobrzyniu, (WSHE), ss. 78.

125. Sipak Piotr, Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej Golubia-Dobrzynia motorem zdrowego stylu życia, (WSHE), ss. 65.

126. Wyborska Agnieszka, Rola i miejsce nauczyciela w zorganizowanych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego na przykładzie Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku, (WSHE), ss. 70.

2008

127. Stasiuk Krzysztof, Aspiracje życiowe wychowanków rodzin zastępczych (na przykładzie powiatu nowomiejskiego). Aspekty historyczno – prawne i społeczne, (SWPW), ss. 71.

2009

128. Barański Filip, Generał Marian Kukiel – życie i twórczość (1885-1973), (UKW), ss. 63.

129. Brzozowski Krzysztof, Wybory do Rady Miasta Świecie w latach 1921 – 1939, (UKW), ss. 78.

130. Plewiński Michał Marian, Zakłady rowerowe „Romet” w Bydgoszczy w latach 1970-1989, (UKW), ss. 93.

131. Płachecka Marzena, Monografia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu w latach 1945 – 2007, (SWPW), ss. 73.

132. Waidaugusek Iwona, Monografia biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach (1946 – 2009), (SWPW), ss. 96.

2010

133. Grynicz Mieszko Maksymilian, Bł. Matka Maria Karłowska (1865 – 1935) – Bibliografia, (UKW), ss. 124.

134. Olejnik Radosław, Proces integracji Europy Zachodniej. Od zakończenia II wojny światowej do ustanowienia Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht, (UKW), ss. 107.

135. Toporkiewicz Wioletta, „Lidzbarski Długosz”. Edward Klemens (1939-2006)- miłośnik regionu lidzbarskiego, (UKW), ss. 121.

2011

136. Andrzejczyk Marta, Wykorzystanie funduszy strukturalnych w gminie (IPAiZ UKW).

137. Błochowicz Tomasz, Problem korupcji w administracji w Polsce (IPAiZ UKW).

138. Kujawa Natalia, Organizacja i funkcjonowanie Policji oraz organów i instytucji współdziałających (IPAiZ UKW).

139. Leszczyńska Marta, Zjawisko korupcji w administracji w Polsce (IPAiZ UKW).

 1. Należyty Łukasz, Proces legislacyjny w Rzeczypospolitej Polskiej po roku 1997 (IPAiZ UKW).
 2. Piekarski Miłosz, Ochrona praw dziecka w Polsce (IPAiZ UKW).
 3. Pluta Paulina, Konstytucyjne i kodeksowe podstawy prawa pracy (IPAiZ UKW).
 4. Rafiński Piotr, Senat jako druga izba parlamentu w Polsce (IPAiZ UKW).
 5. Rakowicz Artur, Wybory prezydenckie w Polsce w latach 1990-2010 (IPAiZ UKW).
 6. Rogalski Andrzej, Najwyższa Izba Kontroli – aspekty historyczne-prawne (IPAiZ UKW).
 7. Seklecki Roman, Ewolucja kompetencji prezydenta w Polsce w latach 1921-1997 (IPAiZ UKW).
 8. Stryszyk Emilia, Kontrolna funkcja Sejmu RP (IPAiZ UKW).
 9. Tomczak Sebastian, Wojewoda jako terenowy organ administracji rządowej (IPAiZ UKW).

2012

149. Chrzanowski Dawid, Rozwój sportu we Włocławku na przykładzie wybranych dyscyplin, (UKW), ss. 94.

150. Szot Krzysztof Tomasz, Sytuacja międzynarodowa II Rzeczypospolitej a polityka zagraniczna Polski w latach 1933-1939. Sprawa bezpieczeństwa Polski, (UKW), ss. 501.

2013

151. Gorkowski Paweł, Współpraca Bydgoszczy z miastami partnerskimi w latach 1962-2012, (UKW), ss. 148.

152. Michałowska Monika, Honor polskiego żołnierza na frontach II wojny światowej, (UKW), ss. 185.

153. Wójtowicz-Ginter Magdalena, Ustrój i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1918-2012. Studium porównawcze, (UKW), ss. 88.

2014

154. Felska Marika Barbara, Julian Rydzkowski (1891-1978) – życie, działalność, spuścizna, (UKW), ss. 83.

155. Leśniewska Angelika, Szkolnictwo na ziemi dobrzyńskiej w okresie II Rzeczypospolitej, (UKW), ss. 80.

156. Michalak Patrycja, Zespół pałacowo-parkowy w Kołdrąbiu k. Janowca Wielkopolskiego (UKW), ss. 140 + zdj.

157. Raczkowski Michał, Dzieje wsi Szczytno w gminie Choceń (do roku 1989), (UKW), ss. 241.

2016

158. Beszczyński Szymon, Turystyka sportowa jako sposób na promocję Bydgoszcz, (UKW), ss. 51.

159. Kocięda Katarzyna, Atrakcyjność i kreatywność turystyczna powiatu braniewskiego, (UKW), ss. 88.

160. Aleksandra Ochocińska, Pensjonat jako innowacyjna forma działalności gospodarczej, (UKW), ss. 67.

161. Siliuk Alesia, Historyczno-kulturowy i turystyczny potencjał Białorusi, UKW), ss. 82.

162.  Szmak Karol, Problemy i ograniczenia w turystyce dla Europy oraz problem wiz dla Polaków do USA, (UKW), ss. 51.

Prace licencjackie

1996

1. Ambrożewicz Aneta, Monografia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 we Włocławku, (SWPW), ss. 51.

2. Czekaj Alicja, Rola oddziału przedszkolnego w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki szkolnej, (SWPW), ss. 80.

3. Daniel Jadwiga, Wybrane zagadnienia wychowawcze i dydaktyczne w nauczaniu początkowym na przykładzie klas I-III w Szkole Podstawowej w Rogowie, (SWPW), ss. 69.

4. Gołębiewska Magdalena, Dobór i znaczenie środków dydaktycznych we wdrażaniu dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, (SWPW), ss. 33.

5. Kmieć Elzbieta, Niepowodzenia w nauczaniu wczesnoszkolnym na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 15 we Włocławku, (SWPW), ss. 57.

6. Knapczyńska Ludwika, Wychowanie ekologiczne w przedszkolu na przykładzie Przedszkola Publicznego nr 6 we Włocławku, (SWPW), ss. 49.

7. Kosmalski Grzegorz, Walory turystyczne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego na przykładzie okolic Jeziora Lucieńskiego i ich przydatność w procesie dydaktyczno-wychowawczym, (SWPW), ss. 80.

8. Kozłowska Barbara, Historia Szkoły Podstawowej w Chełmcach w latach 1961-1991, (SWPW), ss. 63.

9. Krzysztoszek Barbara, Wdrażanie konwencji Praw Dziecka w przedszkolu na przykładzie Przedszkola Publicznego nr 30 we Włocławku, (SWPW), ss. 86.

10. Kurant Marzanna, Państwowe Liceum Pedagogiczne we Włocławku (1946-1966), (SWPW), ss. 76.

11. Marciniak Elżbieta, Wpływ kontaktów z przyrodą na kształtowanie pojęć przyrodniczych u dzieci 6-letnich na przykładzie Przedszkola nr 26 we Włocławku, (SWPW), ss. 57.

12. Nowacka Elżbieta Anna, Rozwój przedszkoli we Włocławku w latach 1985-1995, (SWPW), ss. 71.

13. Rutkowski Aleksander, Zanieczyszczenie i ochrona środowiska na przykładzie Lubienia Kujawskiego i Włocławka, (SWPW), ss. 103.

14. Skowrońska Anna, Niepowodzenia szkolne na podstawie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 we Włocławku, (SWPW), ss. 99.

15. Stańczak Renata, Wpływ gromadzenia i wykorzystania zbiorów na zrozumienie pojęć historycznych przez uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej, (SWPW), ss. 47.

16. Tyczyńska Ewa, Historia Szkoły Podstawowej w Kaliskach w latach 1917-1995, (SWPW), ss. 118.

17. Walczak Antonina, Monografia Szkoły Podstawowej nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku w latach 1985-1955, (SWPW), ss. 106.

18. Żbikowska Małgorzata, Trudności wychowawcze wieku szkolnego na przykładzie Szkoły Podstawowej w Rogowie, (SWPW), ss. 86.

1997

19. Fol Ewa, Monografia Domu Dziecka nr 2 we Włocławku, (SWPW), ss. 99.

20. Groszewska Iwona, Rola wycieczek w twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie Przedszkola Państwowego nr 29 we Włocławku, (SWPW), ss. 47.

21. Grzywińka Grażyna Anna, Monografia Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie (1919-1996), (SWPW), ss. 112.

22. Jerzyło Regina Anna, Wpływ zajęć umuzykalniających na wszechstronny rozwój małych dzieci na przykładzie Przedszkola nr 13 we Włocławku, (SWPW), ss. 94.

23. Łazińska Kamila, Rozwój świadomości moralnej u dzieci między 5 a 6 rokiem życia na przykładzie Państwowego Przedszkola nr 163 we Włocławku, (SWPW), ss. 69.

24. Nieznańska Mirosława, Formy pracy z lekturą w klasie III, (SWPW), ss. 97.

25. Pawlak Katarzyna, Formy poznawania przyrody przez dzieci sześcioletnie na przykładzie Przedszkola Publicznego nr 29 we Włocławku, (SWPW), ss. 90.

26. Rojek Halina, Pozycja społeczna w grupie a samoocena u uczniów w młodszym wieku szkolnym, (SWPW), ss. 64.

27. Rybacka Beata, Wpływ literatury dziecięcej na wychowanie społeczno-moralne dziecka w wieku przedszkolnym (na przykładzie Przedszkola Publicznego nr 13 we Włocławku), (SWPW), ss. 96.

28. Smolarek Marlena, Wprowadzenie liter w przedszkolnej nauce czytania, (SWPW), ss. 82.

29. Strychalska Jolanta, Wykorzystanie zadań wychowawczych w kierowaniu rozwojem społeczno-moralnym dzieci na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 2 we Włocławku, (SWPW), ss. 96.

30. Wenganowska Agnieszka, Motywy dominujące w przedszkolnej grupie sześciolatków na podstawie testu „trzech życzeń” na przykładzie Publicznego Przedszkola nr 32 we Włocławku, (SWPW), ss. 85.

1998

31. Adamowska Izabela, Przestępczość dzieci i młodzieży na przykładzie województwa włocławskiego w latach 1990-1997, (WSHE), ss. 63.

32. Adryan Sebastian, Potrzeba poradnictwa zawodowego dla osób odbywających karę pozbawienia wolności na przykładzie Zakładu Karnego we Włocławku, (WSHE), ss. 45.

33. Bartosz Magdalena, Współpraca szkoły i domu rodzinnego w zakresie przezwyciężania trudności wychowawczych dzieci w wieku szkolnym, (WSHE), ss. 47.

34. Bembnista Mariusz, Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie rejonu nakielskiego w latach 1995-1997, (WSHE), ss. 106.

35. Bęben Aldona Anna, Psychologiczne i społeczne problemy starzenia się człowieka na podstawie gminy Zławieś Wielka w latach dziewięćdziesiątych, (WSHE), ss. 85.

36. Bies Katarzyna, Społeczne skutki bezrobocia w wymiarze lokalnym (na przykładzie rejonu Włocławka), (WSHE), ss. 86.

37. Budzeniusz Aneta Beata, Wpływ środowiska rodzinnego na funkcjonowanie dzieci w oddziałach dla niedosłyszących na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 22 we Włocławku, (WSHE), ss. 63.

38. Fudala Paweł, Tendencje w polskiej polityce społecznej w tle transformacji ustrojowej, (WSHE), ss. 72.

39. Gołembiewska Katarzyna, Funkcjonowanie rodzin zastępczych w województwie włocławskim w latach 1991-1998, (WSHE), ss. 66.

40. Gruszczyński Sławomir, Przyczyny społeczne i uwarunkowania środowiskowe tworzenia się subkultur młodzieżowych, (WSHE), ss. 61.

41. Janik Arkadiusz, Działalność Pogotowia Opiekuńczego w Brzeziu koło Włocławka w latach 1982-1997, (WSHE), ss. 69.

42. Majcher Maria Aniela, Prawa Dziecka w ocenie Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Toruniu, (WSHE), ss. 108.

43. Majewska Bożena, Alkoholizm jako zagrożenie osoby uzależnionej, jej rodziny i całego społeczeństwa, (WSHE), ss. 60.

44. Misiak Edyta, Ocena programów profilaktyki chorób odtytoniowych na przykładzie Włocławka, (WSHE), ss. 76.

45. Rosińska Ewa Maja, Organizacja i finansowanie pomocy społecznej na przykładzie miasta Włocławka, (WSHE), ss. 59.

46. Walewska Beata, Narkomania ważnym problemem społecznym (na przykładzie miasta Włocławka), (WSHE), ss. 58.

47. Witczak Katarzyna Agnieszka, Samoocena dzieci w młodszym wieku szkolnym, (WSHE), ss. 79.

48. Wrzesińska Katarzyna, Choroby nowotworowe jako współczesne zjawiska masowego zagrożenia cywilizacyjnego na przykładzie raka piersi, (WSHE), ss. 96.

2000

49. Brzęczkowska Iwona, Dom Pomocy Społecznej „Na Skarpie” we Włocławku w systemie pomocy społecznej, (WSHE), ss. 100.

50. Dorsz Natalia, Opiekuńcze funkcje domu dziecka na przykładzie Domu Dziecka nr 1 we Włocławku – teoria a praktyka, (WSHE), ss. 81.

51. Gałązka Magdalena, Rodzinne i środowiskowe uwarunkowania przestępczości wśród nieletnich na podstawie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku, (WSHE), ss. 75.

52. Gorczew Adrianna, Kultura regionu kujawskiego i jej rola w utrzymaniu lokalnej tożsamości. Zarys problematyki, (WSHE), ss. 77.

53. Kaczmarek Olga, Wpływ dzieciństwa na kształtowanie osobowości człowieka, (WSHE), ss. 79.

54. Lemanowicz Anna, Wpływ Rodziny na rozwój emocjonalny dziecka, (WSHE), ss. 98.

55. Majewska Edyta, Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, (WSHE), ss. 156.

56. Ogniewska Anna, Monografia Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, (WSHE), ss. 63.

57. Poturalski Grzegorz Damian, Opiekuńcza rola rodziny – teoria a praktyka (na przykładzie wybranych pełnych rodzin naturalnych we Włocławku), (WSHE), ss. 90.

58. Stachurski Paweł, Opiekuńcza funkcja szkoły podstawowej – teoria a praktyka, (WSHE), ss. 78.

59. Zielińska Beata, Dziecko ofiarą przemocy w rodzinie na przykładzie rodzin z Włocławka i okolic, (WSHE), ss. 79.

60. Ziółkowska Monika, Metody wychowawcze Janusza Korczaka a ich znajomość oraz zastosowanie przez nauczycieli szkół włocławskich, (WSHE), ss. 143.

2005

61. Bieniewicz Karol, Działalność szkolnego związku sportowego we Włocławku na przykładzie uczniowskiego klubu sportowego w Szkole Podstawowej numer 7 w latach 1992 – 2003, (WSHE), ss. 68.

62. Ciećwierz Marcin, Rodzina dysfunkcyjna w systemie pomocy społecznej, (WSHE), ss. 103.

63. Czarnecka Agnieszka, Rola rodziny w wychowaniu niepełnosprawnego dziecka, WSHE), ss.100.

64. Czarnecki Krzysztof, Realizacja potrzeb seniorów w domu dziennego pobytu we Włocławku, (WSHE), ss. 90.

65. Dąbrowski Mariusz, Społeczne i indywidualne uwarunkowania bezdomności mężczyzn, (WSHE), ss. 111.

66. Dębska Marta, Problematyka agresji wśród młodzieży gimnazjalnej, geneza i możliwości jej likwidacji, (WSHE), ss. 119.

67. Drążkowska Anna, Sytuacja ekonomiczna i społeczna rodzin dotkniętych rozwodem, (WSHE), ss. 83.

68. Gabryszewska Beata Teresa, Tożsamość lokalna. Zabytki i ludzie w gminie Wąpielsk na ziemi dobrzyńskiej, (WSHE), ss. 82.

69. Jesionkowski Radosław, Starość jako problem jednostki i społeczeństwa, (WSHE), ss. 84.

70. Jóźwiak Anna, Niektóre uwarunkowania wykorzystania czasu wolnego przez dzieci /na przykładzie Szkoły Podstawowej w Sierpcu/, (WSHE), ss. 97.

71. Korzepa Magdalena, Polityka okupanta hitlerowskiego wobec inteligencji na terenie powiatu rypińskiego w latach (1939 – 1945), (WSHE), ss. 85.

72. Kosiarski Tomasz, Niedostosowanie społeczne dzieci z rodzin niepełnych, (WSHE), ss. 93.

73. Kozaczyk Marcin, Profilaktyka wad postawy w wieku wczesnoszkolnym na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku, (WSHE), ss. 75.

74. Krajewski Michał, Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci w młodszym wieku szkolnym, (WSHE), ss. 69.

75. Kuszel Krzysztof, Profilaktyka i korygowanie wad postawy ciała oraz wpływ skoliozy na sprawność fizyczną uczniów szkoły podstawowej, (WSHE), ss. 84.

76. Langowska Justyna, Narkotyki ich działanie a stan świadomości uzależnienia wśród młodzieży szkół średnich, (WSHE), ss. 97.

77. Lichmańska Karolina, Monografia łódzkiego klubu sportowego w latach 1908 – 1994, (WSHE), ss. 63.

78. Muszyńska Ewelina, Warsztaty terapii zajęciowej ośrodkiem wsparcia, rozwoju i uspołecznienia osób niepełnosprawnych (na przykładzie WTZ w Piotrkowie Kuj.), (WSHE), ss. 69.

79. Mikołajczak Mariola, Niepowodzenia dziecka w nauce szkolnej – przyczyny i środki zaradcze, (WSHE), ss. 78.

80. Nowak Piotr, Rozwój koszykówki we Włocławku w latach 1958-2002, (WSHE), ss. 40.

81. Nowakowska Izabella, Działalność organizacji młodzieżowych we Włocławku w okresie drugiej Rzeczpospolitej (1918 – 1945), (WSHE), ss. 81.

82. Pietruszewski Jarosław, Monografia włocławskiego klubu bokserskiego „Start”, (WSHE), ss. 91.

83. Rutkowska Magdalena, Podstawy duchowieństwa rzymskokatolickiego wobec sprawy narodowej na ziemi dobrzyńskiej w latach 1861 – 1907, (WSHE), ss. 53.

84. Rybczyński Wojciech Jerzy, Górnictwo solne na Kujawach, (WSHE), ss. 82.

85. Rychlik Magdalena, Terroryzm w XX wieku założenia ideowo – programowe i ich realizacja, (WSHE), ss. 84.

86. Sadowski Leszek Kazimierz, Monografii klubu sportowego WTK Anwil Włocławek w latach 1992 -2003, (WSHE), ss. 63.

87. Sipak Piotr, Monografia klubu sportowego „Drwęca” w Golubiu – Dobrzyniu, (WSHE), ss. 60.

88. Szczapa Mariola, Obraz sekt religijnych i parareligijnych w Polsce na łamach tygodników prasowych, (UWM), ss.

89. Szulc Lidia Anna, Świadectwa przeszłości Aleksandrowa Kujawskiego. Zabytki i ludzie, (WSHE), ss. 107.

90. Teszka Ilona, Wpływ telewizji na agresywne zachowania dzieci szkół podstawowych, (WSHE), ss. 97.

91. Utnicki Łukasz, Organizacja zajęć korekcyjnych uczniów klas gimnazjalnych w Gimnazjum nr 6 w Toruniu, (WSHE), ss. 48.

92. Walecki Rafał, Podstawy warstw i grup społecznych wobec powstania styczniowego na Kujawach wschodnich, (WSHE), ss. 63.

93. Wasyluszko Sylwia, Regres reklamy a wzrost znaczenia Public Relations, (UWM), ss. 83.

94. Wencel Dariusz, Postawy i opinie społeczności toruńskiej na temat poczucia bezpieczeństwa, (WSHE), ss. 125.

95. Wilińska Dominika, Wartości integracji dzieci zdrowych oraz niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w opiniach nauczycieli i rodziców, (WSHE), ss. 88.

96. Wiśniewski Piotr, Aspekty amatorskiego treningu siłowego na przykładzie KS „Forma” we Włocławku, (WSHE), ss. 62.

97. Wrześniak Ryszard, Pomnik poległych obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku geneza i dzieje, (WSHE), ss. 56.

98. Zawidzka Agnieszka, Udział Żydów w życiu społeczno – gospodarczym Kujaw wschodnich w okresie II Rzeczpospolitej (1918-1939), (WSHE), ss. 90.

2006

99. Cichocka Karolina, Wykolejenie społeczne osób odbywających karę pozbawienia wolności na przykładzie zakładu karnego w Barczewie, (SWPW), ss. 82.

100. Biełuś Małgorzata, Obraz i efektywność indywidualnej pracy nauczyciela z wybranym dzieckiem autystycznym na przykładzie specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem w Malborku, (SWPW), ss. 116.

101. Klimek Alicja, Przyczyny niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży z rodzin pracowników byłych państwowych gospodarstw rolnych, (SWPW), ss. 84.

102. Piłkowska Katarzyna, Ilościowy i jakościowy rozwój rodzin zastępczych w powiecie kwidzyńskim w latach 1999- 2005, (SWPW), ss. 55.

103. Salinska Agnieszka, Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza I. Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Gębki w Kwidzynie. Tradycja i współczesność, (SWPW), ss. 67.

104. Sarnowski Łukasz, Wychowawcza funkcja rodziny z dzieckiem upośledzonym umysłowo, (SWPW), ss. 72.

105. Smolczewska Małgorzata, Instytucje kulturalno – oświatowe na terenie miasta Krośniewic doświadczenia historyczne i wyzwania teraźniejszości, (WSHE), ss. 96.

2007